ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Birdhead,
Image From:
1. City on the Edge: Art and Shanghai at the Turn of the Millennium
DING Yi,BIRDHEAD,LIANG Yue,SHI Yong,YU Youhan,YANG Zhenzhong,ZHAO Bandi,YANG Fudong,ZHANG Enli,HU Jieming,XU Zhen,ZHOU Tiehai

Birdhead, "Birdhead World 2019-1", Image courtesy UCCA Center of Contemporary Art. 6,235.5KB