ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Zhou Tiehai,
Image From:
1. City on the Edge: Art and Shanghai at the Turn of the Millennium
DING Yi,BIRDHEAD,LIANG Yue,SHI Yong,YU Youhan,YANG Zhenzhong,ZHAO Bandi,YANG Fudong,ZHANG Enli,HU Jieming,XU Zhen,ZHOU Tiehai

Zhou Tiehai, "Buy Happiness/You Can’t Grow Healthy and Strong Without the Godfather’s Protection", Image courtesy UCCA Center of Contemporary Art. 8,517.1KB