ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Shi Yong,
Image From:
1. City on the Edge: Art and Shanghai at the Turn of the Millennium
DING Yi,BIRDHEAD,LIANG Yue,SHI Yong,YU Youhan,YANG Zhenzhong,ZHAO Bandi,YANG Fudong,ZHANG Enli,HU Jieming,XU Zhen,ZHOU Tiehai

Shi Yong, "The Moon’s Hues are Teasing", Image courtesy UCCA Center of Contemporary Art. 7,693.0KB